Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDE
De Beweegbox is onderdeel van 7+9 Producties VOF.
Vestigingsadres: Parallelweg 4, 5688EH Oirschot
Bezoekadres: Den Uitvanck 15, 5688XG Oirschot
Telefoon: 06 52 55 69 25
Email adres: info@debeweegbox.nl
KvK-nummer: 89238354

Bij ondertekening van de door 7+9 producties opgestelde algemene voorwaarde wordt er akkoord gegaan met het hieronder opgesomde:

1. Aansprakelijkheid:
7+9 producties is niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt door het gebruik van De Beweegbox dan wel de onderdelen daarvan, tenzij 7+9 producties verzekerd is voor deze schade en de verzekeraar van 7+9 producties dekking verleent voor deze schade, tot het bedrag waar toe de verzekering voor deze schade dekking verleent. Dit geldt voor schade aan zaken, maar ook voor eventuele letselschade die leraren dan wel kinderen oplopen op het moment dat zij gebruik maken van De Beweegbox dan wel onderdelen daarvan. Als de verzekeraar de schade niet dekt en een rechtelijke instantie mocht ondanks hetgeen is bepaald in dit artikel toch oordelen dat 7+9 producties aansprakelijk is voor de schade dan is de aansprakelijkheid van 7+9 producties ten opzichte van de klant en derden beperkt tot de aankoopsom van de door de klant gekochte beweegbox[en], en als de aankoopsom hoger is, tot een maximum van € 5.000,00.

2. Intellectueel eigendomsrechten:
7+9 producties heeft tijd geld en energie gestoken in de ontwikkeling van De Beweegbox en de onderdelen daarvan. 7+9 producties is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van De Beweegbox en de onderdelen daarvan. Het is de klant alleen toegestaan De Beweegbox te gebruiken voor het geven van lessen aan de kinderen die zijn ingeschreven op de school van de klant. Het is de klant niet toegestaan om kopieën te maken van De Beweegbox of onderdelen daarvan én het is verboden om De Beweegbox of kopieën van onderdelen van De Beweegbox te delen met derden.

3. Betalingsvoorwaarden
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons de factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Afhankelijk van de ordergrootte ziet er dit als volgt uit:
– Orders met een orderwaarde kleiner dan €10.000,- worden direct gefactureerd. Na ontvangst van het volledige gefactureerde bedrag start de productie en de gestelde levertermijn.
– Orders met een orderwaarde groter dan €10.000,- worden in twee deelfacturen
gefactureerd.
o In deelfactuur 1 wordt 70% van de totaalsom gefactureerd. Na ontvangst van het
volledige gefactureerde bedrag in deelfactuur 1 start de productie en de gestelde
levertermijn.
o In deelfactuur 2 wordt de resterende 30% van de totaalsom gefactureerd.
Deelfactuur 2 ontvangt u voor uitlevering van uw order.
– Het gefactureerde bedrag moeten binnen 30 dagen na factuurdatum op de factuur vermelde bankrekening zijn voldaan, onder vermelding van het factuurnummer. U heeft niet het recht om deze betalingsverplichting op te schorten. Bij niet tijdige betaling bent u de wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals hiervoor omschreven. Wanneer betaling uitblijft, moeten we de vordering helaas uit handen geven aan een incassobureau. Bij niet tijdige betaling bent u buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Levercondities
Na ontvangst van uw bestelling en de betaling op de (deel)factuur hanteren we een
levertermijn van 2 tot 3 maanden.
– In overleg wordt een leverdatum vastgesteld;
– Franko levering vanaf €1650,- excl btw mits op één locatie;
– Levering op meerdere locaties is mogelijk. Dit gebeurt in overleg en tegen meerprijs.

5. Garantie
De garantietermijn bedraagt één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, indien op de datum van aankoop het product niet direct wordt afgeleverd, geldt de datum van levering. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar van het product. 7+9 producties garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien gebreken worden vastgesteld binnen de garantietermijn, zal 7+9 producties herstelwerkzaamheden of vervangende van producten aanbieden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, behoudt 7+9 producties het recht om de defecte producten te vergoeden tegen de dan geldende marktwaarde. Als een onderdeel binnen de garantietermijn van het product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt daarom niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging. Wanneer een defect optreedt, dient dit uiterlijk binnen een maand na vaststelling hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan 7+9 producties.

Geen enkele aanspraak op garantie bestaat en elke garantie vervalt wanneer het defect het gevolg is van:
– Reparatiewerkzaamheden die niet door 7+9 producties is uitgevoerd;
– Onprofessioneel en oneigenlijk gebruik, ofwel gebruik voor een ander doel dan waarvoor
het product bestemd is;
– Veranderingen aan het product, die zonder toestemming van 7+9 producties zijn
uitgevoerd;
– Abnormale slijtage en slecht onderhoud.